Georadarové prieskumy

Georadar alebo GPR (Ground penetrating radar) je univerzálne geofyzikálne zariadenie, ktorým možno nedeštruktívne skúmať a monitorovať podpovrchové objekty a prostredie, kde sa hľadajú porušenia, poklesy a zmeny, ktoré spôsobujú na povrchu deformácie a poškodenia ciest, inžinierskych sietí, základov stavieb a podobne. V oblasti životného prostredia je georadar využívaný pri prieskume rôznych druhov skládok, kontaminácie podložia, overovania zásob podzemnej vody alebo pri prospekcii nerastných surovín. Veľmi často sa georadar využíva pri vyhľadávaní a mapovaní archeologických objektov. Jeho univerzálnosť nachádza uplatnenie aj pri inšpekcii a kontrole betónových konštrukcií, pri štrukturálnych skenoch stien budov alebo pri materiálových analýzach.

Princíp merania georadarom je založený na vysielaní a prijímaní vysokofrekvenčných elektromagnetických vĺn na rôznych vlnových frekvenciách. Diferencia podložia a jeho horninová nehomogenita vrátane objektov prítomných v podloží spôsobujú, že vysielané EM vlny sa odrážajú od týchto nehomogenít s rôznou časovou odozvou, ktorá nám potom umožňuje vidieť rôzne rozdielnosti a anomálie podľa charakteru prieskumu. Pre požadovaný hĺbkový dosah sa volia antény s rôznymi frekvenciami. Merania sa vyhodnocujú on-line na monitore (diagnostika ciest a produktovodov), alebo sa zapisujú na disk pre 2D a 3D postprocesingové analýzy a interpretácie.

Fotogaléria

Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
1 2 3 [>]

Videogaléria

Georadary - videa
Georadary - videa