Pyrotechnické prieskumy

Pyrotechnický prieskum je komplexný prieskum lokality, pri ktorom sa za pomoci špeciálnych pyrotechnických prístrojov a zemných radarov, využívajúcich vhodné geofyzikálne merania, vyhľadáva munícia. Spoľahlivý pyrotechnický prieskum eliminuje potencionálne riziko ublíženia na zdraví, riziko vzniku škôd na majetku, či riziko vzniku iných nežiaducich účinkov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku neodborného manipulovania s náhodne nájdenou muníciou.

Za pomoci špeciálnych pyrotechnických prístrojov a zemných radarov na svetovej úrovni spojených s odbornými znalosťami našich skúsených odborných pyrotechnikov vykonávame:

  • vyhľadávanie nevybuchnutej munície
  • vyhľadávanie kovových a nekovových predmetov pod povrchom zeme
  • ničenie a zneškodňovanie výbušnín
  • vyhľadávanie mincí až po profesionálny prieskum s veľkým hĺbkovým dosahom v kriminalistike, pyrotechnike, v stavebníctve a spoločnostiach udržujúcich rozvodné siete plynu, vody, optických káblov atď.
  • detekujeme všetky typy materiálov, kovové predmety, vrátane plastov, betónu, asfaltu a pod.
  • presne určíme polohu káblov, potrubí, potrubných lôžok, ale aj dutín, porúch alebo skalného podložia
  • pri výstavbe a údržbe inžinierskych sietí a ciest overíme trasu kovových a nekovových predmetov pri bezvýkopovej technológií.

Radi by sme upozornili na zmenu legislatívy v oblasti pyrotechnických prieskumov. V oblasti pyrotechnického prieskumu platí nový zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetov a munícií. Pyrotechnický prieskum je starý výraz, po novom sa táto činnosť volá vyhľadávanie munície z II. svetovej vojny a podľa nového zákona ho môže vykonávať len oprávnená osoba, ktorou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na túto činnosť osvedčenie o živnostenskom podnikaní.

Vyhľadávať nevybuchnutú muníciu môže len oprávnená osoba, ktorá má na vyhľadávanie nevybuchnutej munície povolenie príslušného obvodného banského úradu, ktoré sa vydáva iba osobe, ktorá má odbornú spôsobilosť pyrotechnika skupiny D alebo E.

V súčasnosti sme jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá disponuje aj živnostenským oprávnením v tejto oblasti aj hlavným pyrotechnikom s odbornou spôsobilosťou pyrotechnika skupiny D.

Fotogaléria

Pyrotechnické prieskumy
Pyrotechnické prieskumy
Pyrotechnické prieskumy
Pyrotechnické prieskumy
Pyrotechnické prieskumy
Pyrotechnické prieskumy
Pyrotechnické prieskumy
Pyrotechnické prieskumy
Pyrotechnické prieskumy
Pyrotechnické prieskumy
Pyrotechnické prieskumy
Pyrotechnické prieskumy
Pyrotechnické prieskumy
Pyrotechnické prieskumy
Pyrotechnické prieskumy
1 2 3 4 5 6 7 8 [>]

Videogaléria

Pyrotechnické prieskumy - videa